VOP

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je Dana Vrábľová, so sídlom M.Hattalu 2159/38, 026 01  Dolný Kubín, IČO: 45 727 163 (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.anjelskedeti.sk (ďalej len „e-shop“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len objednávka) a písomného prijatia návrhu (prostredníctvom e-mailu) na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho.
Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí.
Zároveň odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
Predávajúci má právo stornovať  objednávku/kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.
Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.
Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný:
a)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b)    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c)    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d)    potvrdiť v poštovej doručenke prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby (toto sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol na žiadosť zákazníka poslaný obyčajným listom).
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.
Dodacie podmienky

Všetok tovar, ktorý ponúkame je expedovaný do 7-12 pracovných dní po potvrdení objednávky (ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak).
Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený e-mailom.
Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Kuriérom GLS na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.
Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky.
V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky – prosíme to uviesť v poznámke objednávky.
Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je nutné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytku, akonáhle bude k dispozícii.
Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.
Kúpna cena
Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. kúpna cena je v mene Eur. Predávajúci nie je platcom DPH.
kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:
1.    platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet:
SK22 8360 5207 0042 0465 3343, mBank S.A., a.s., pred dodaním tovaru,
2.    dobierka na účet, prostredníctvom Slovenskej pošty
Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet predávajúceho, má predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného
Záručná doba, reklamácie

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.
Postup vybavovania reklamácii
Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese moje@anjelskedeti.sk  Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z..
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote do siedmich dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
a.)    kontaktovať nás (viď kontakt), že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí
b.)    ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcií kontakt   a to za nasledujúcich podmienok:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
– tovar nesmie byť použitý
– tovar nesmie byť poškodený
– tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
– tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe
c.)    pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
d.)    tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na  ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
e.)    v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
Ochrana osobných údajov
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu anjelskedeti.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytnuté tretej osobe, a nepoužije zverené osobné údaje na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu anjelskedeti.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Dodacie podmienky

Všetok tovar, ktorý ponúkame je expedovaný do 7-12 pracovných dní po potvrdení objednávky (ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak).
Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený e-mailom.
Dodávka tovaru je uskutočnená na adresu uvedenú zákaznikom v objednávke prostredníctvom:
Slovenská pošta,a.s.  – poštový balík – dobierka  vo výške 3,50 Eur
Kuriér – spoločnosť  GLS Slovakia,s.r.o.  –  vo výške 5,50 Eur
Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky.
V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky – prosíme to uviesť v poznámke objednávky.
Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je nutné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytku, akonáhle bude k dispozícii.
Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.